Aplikovaná mechanika a mechatronika

ÚSTAV APLIKOVANEJ MECHANIKY A MECHATRONIKY STROJNÍCKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Blok textu:

Akreditovaný  študijný  program  na  Strojníckej  fakulte  Slovenskej  technickej  univerzity  v  Bratislave

Pozri video - Najnavštevovanejší študijný program svojho druhu v SR a ČR - 357 uplatnených absolventov za posledných 10 rokov

Pracovisko zabezpečuje materiálové analýzy na hodnotenie únavovej životnosti konštrukcií, prevádzkové skúšky vzoriek a častí

konštrukcií, merania a analýzy zaťažení konštrukcií v prevádzke. Prístrojové vybavenie: elektrohydraulické pulzátory INOVA a MTS,

modulárne aparatúry NI pre dynamické merania v prevádzke, optický mikrotvrdomer TIV, vysokorýchlostné bezkontaktné

meranie deformácií DANTEC, meranie teplotných polí termovíziou FLIR, bezkontaktné meranie deformácii metódou Fotostress.

Sedem dôvodov pre štúdium na Strojníckej fakulte STU: 

 

1. Tradícia a kvalita

Strojnícka fakulta STU v Bratislave má najdlhšiu históriu vo výučbe strojárskych študijných odborov na Slovensku.

Odrazom tradície je výborné postavenie v rebríčku slovenských fakúlt a medzinárodný ohlas.

 

2. Bez prijímacích skúšok

Študenti s dobrými študijnými výsledkami sa na bakalárske štúdium prijímajú bez prijímacích skúšok.

 

3. Profesionálna kariéra už počas štúdia

Pomôžeme Vám plánovať a začať kariéru, keďže fakulta spolupracuje s desiatkami významných

priemyselných podnikov, nevýrobnými organizáciami, univerzitami na Slovensku i v zahraničí.

 

4. Učte sa anglický jazyk

U nás môžete absolvovať bakalárske štúdium aj v anglickom jazyku.

 

5. Časť štúdia v zahraničí

Podporíme Váš záujem študovať v zahraničí na Vami zvolenej európskej univerzite.

 

6. Ubytovanie študentom denného štúdia na STU

Študenti Strojníckej fakulty STU v Bratislave majú v zrekonštruovaných študentských domovoch

zabezpečené výborné ubytovanie. Myslíme aj na voľný čas študentov: k dispozícii sú študovne,

knižnice, telocvične, plavárne, štadióny (napr. športový klub Slávia STU), kiná a kluby.

 

7. Absolventi so závideniahodnou budúcnosťou

Po úspešnom ukončení štúdia zaistený vysoký spoločenský status, absolventi nemajú problém

so získaním lukratívneho zamestnania. Okrem strojárskych podnikov sa uplatňujú aj v iných výrobných

 odvetviach, školstve, výskume, komunálnej sfére aj v obchode.

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

Chceš sa naučiť ako :

 

- navrhnúť tvar rámu bicykla z kompozitného materiálu

- navrhnúť optimálne vlastnosti tlmiča na náprave automobilu

- namerať a vyhodnotiť záznamy zrýchlenia, vibrácií, deformácie v skutočnej prevádzke

- pevnostne navrhnúť nosné časti cyklicky namáhaných konštrukcií

- simulovať a riešiť mechanické systémy využitím elektrických obvodov

- optimálne riešiť prenos dát v priemyselných systémoch

- programovo riadiť mechanické procesy

- simulovať tepelné namáhanie, prúdenie, magnetické polia, ...

- a mnoho ďalšieho s použitím najnovších postupov (nelineárne modelovanie, neurónové siete)

  a softwaru ANSYS, ADAMS, LABVIEW, MATLAB, CATIA, ... tak sme tu práve pre Teba!

Štúdium sa zameriava na technicky progresívne stroje a zariadenia, ktoré v sebe spájajú prvky strojárstva, elektroniky a informatiky.

Pritom sa využívajú metódy počítačovej mechaniky, inteligentné materiály, senzorové polia, neurónové siete, metódy a prostriedky

aického riadenia spolu s aparátom výpočtovej techniky ako lokálne počítačové siete a priemyselné systémy. Absolventi sa uplatnia

pri zabezpečovaní prevádzky meracích, riadiacich, robotických a mechatronických systémov, pri konštruovaní nových  výrobkov,

ktoré majú určitý druh inteligencie, ako napr. systémy ABS, EDS, airbagy v automobiloch, rôzne systémy v  spotrebnej technike a pod.