Práce
Blok textu: 		Untitled

Optimalizácia rozmerov a napäťová optimalizácia prívesného ťahača

Analýza činnosti aktívnych prvkov náprav

Analýza prevádzkového namáhania vybraných uzlov cestného mosta na základe monitoringu prevádzky

Deštrukčné tlaky v tlakových potrubiach s uvážením reálnych prevádzkových vplyvov

Práce študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia na Aplikovanej mechanike a mechatronike

Optimalizácia profilov nájazdových rámp špeciálnych vozidiel

Ďalšie práce študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia na Aplikovanej mechanike a mechatronike

Návrh brzdného systému formuly SAE

Úprava sania motora formuly SAE

Úprava sania motora formuly SAE

Vplyv hustenia pneumatík na deformačnú charakteristiku nápravy

Porovnanie pevnosti a ekonomickej efektívnosti konštrukčných materiálov

Analýza namáhania prestavného mechanizmu Kaplanovej turbíny

Kmitanie lopatky veternej turbíny

Modelovanie zaťaženia mezistavcovej platničky pomocou MKP

Modelovanie zaťaženia vnútrokĺbovej chrupavky pomocou MKP

ÚSTAV APLIKOVANEJ MECHANIKY A MECHATRONIKY STROJNÍCKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Identifikácia parametrov prúdenia vzduchu v aktívnej Aerodynamike

Návrh technológie RTM pre uhlíkový dielec

Vývoj softvérovej aplikácie pre meranie a diagnostiku náprav na testovacích polygónoch

Výpočet miery bezpečnosti nosného rámu horského bicykla na základe experimentálnych meraní

Úprava parametrov prúdenia vzduchu v teplovzdušnom stroji pre dosiahnutie kvalitnejšieho vystupného produktu

Navier - Stokesove rovnice

Návrh a optimalizácia samonosnej karosérie z kompozitného materiálu

Výpočet vlastných frekvencií a vlastných tvarov kmitania karosérie

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

Formula Student

 

AM Team je študentský pretekársky tím Slovenskej Technickej Univerzity

v Bratislave. Po prvýkrát sme sa zapojili do súťaže s názvom Formula

Studnet spolu s ďalšími asi 270 tímami z celého sveta. Všetky tieto tímy

rovnako ako aj my navrhujú a stavajú malé pretekárske vozidlo v zmysle

prísnych pravidiel súťaže.

 

Práca v AM Team dáva študentom veľkú príležitosť rozšíriť si svoje mož-

nosti, získať nové skúsenosti v skutočnej tímovej práci. Práca na tomto

projekte je veľmi náročná, ale motivujúca a plná zábavy. Tím študentov je

rozdelený do niekoľkých skupín, ktorých členovia sa sústredia na určenú

časť projektu/pretekárskeho vozidla. Pracujú nezávisle od svetových vý-

robcov pretekárskych vozidiel, pričom vozidlo bude prototypom a zároveň

aj sériovo vyrábateľným produktom.

 

Úspešne sme absolvovali súťaž v anglickom Silverstone aj najatraktívnejšiu

súťaž zo všetkých medzinárodných súťaží FORMULY STUDENT, a to FS-

Germany v Nemeckom Hockenheime.

 

www.amteamslovakia.sk