Projekty
Blok textu:

ITMS: 26240220081: Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti

                                   vybraných komponentov energetických zariadení

 

ITMS 26220220171:  Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení

                                   pri seizmickej udalosti

 

ITMS 26240220031: Výskum aplikácie trecieho zvárania s premiešaním

                                  (TZsP) ako alternatívy za tavné postupy zvárania

VÝSKUM ...mikro-elektromechanický systém /MEMS/ akumulácie energie pre využitie v medicíne ... vplyv termálneho zaťaženia na dynamiku kotúčových bŕzd a nimi eliminovaného hluku ... návrh a numerické overenie zdokonalenej rovnice vedenia tepla pre termomechanickú analýzu oceľových konštrukcií pracujúcich v extrémnych pracovných podmienkach metódou konečných prvkov... metódy detekcie poškodenia strojných konštrukcií ... získanie energie z kmitajúcich sústav ... monitorovací systém bezpečnosti prevádzky plynu pri zavádzaní nových technológií ... presné riadenie piezoelektrických systémov ... adaptívne pruženie podvozkov motorových vozidiel... kritérium únavového poškodenia pri viacosovom zaťažovaní... metóda stanovenia stupňa poškodenia HCR ozubenia prevodových sústav pittingom pomocou vibroakustickej diagnostiky a vplyv poškodenia na hlukové zaťaženie prostredia ...

Výskumné úlohy pre priemysel

„Niet lepšieho vyučovania, ako vyučovanie pútavým projektom z praxe.

Prax je nakoniec vždy tou najlepšou teóriou“

ÚSTAV APLIKOVANEJ MECHANIKY A MECHATRONIKY STROJNÍCKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Popis: eustream_logoPopis: http://www.24hod.sk/obrazky_clankov/2011-01-27x/spp-logo-292932.jpgPopis: http://mediawrites.files.wordpress.com/2008/10/nafta_logo.gif

- Vývoj systému monitorovania spolupôsobenia korózneho poškodenia a napätosti líniových potrubí

- Analýza zdrojov kmitania PD strojov  R5 a R6 na KS01 Veľké Kapušany, návrh  metód ich hodnotenia a tlmenia

- Posúdenie únavovej spoľahlivosti a bezpečnosti potrubných dvorov

- Diaľkový monitoring únavového poškodenia komponentov potrubných dvorov kompresorových staníc

- Vývoj a realizácia monitorovacieho systému tlakovej a únavovej bezpečnosti haly TK8

- Únavová analýza materiálu zvarov potrubných dvorov

- Napäťovo-deformačná analýza variantných riešení prepojenia kolektorov a sušiacich kolón

- Rozšírenie platnosti výpočtových štandardov pre návrh seizmicky odolných nádrží naplnených

  kvapalinou, z hľadiska bezpečnosti v jadrových elektrárňach a iných priemyselných oblastiach

APVV

2016-2018

- Vývoj retraktora pre operácie v dutine brušnej

APVV

2016-2019

- Výskum vlastností materiálov a ich vývoj pre nosné konštrukcie a pruženie v prívesnej technike

APVV

2018-2022

- Výpočtová a experimentální podpora 3D tisku kovových komponent technologií DMLS a vystavených

  v provozu   víceosému únavovému zatěžování

TAČR

projekt TREND

2020 - 2023

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt