Študenti
Blok textu:

Základy MKP

Ing.Miroslav Šulko,PhD.

Mechatronika

Ing.Martin Garan,PhD.

SPECTRUM  STU

ÚSTAV APLIKOVANEJ MECHANIKY A MECHATRONIKY STROJNÍCKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

SPECTRUM  STU

Ing.Martin Garan,PhD.

SPECTRUM  STU

Simulácie MS

Pripravujeme .....

Únava materiálov

Ing.Vladimír Chmelko,PhD.

SPECTRUM  STU

Ing.Miroslav Šulko,PhD.

Dátové prenosy

SPECTRUM  STU

Pevnostná optimalizácia

konštrukcií

Ing.Vladimír Chmelko,PhD.

SPECTRUM  STU

SPECTRUM  STU

v mechatronike

Experimentálne metódy

v mechanike

Ing.Vladimír Chmelko,PhD.

Modelovanie robotických

Ing.Martin Garan,PhD.

SPECTRUM  STU

mechanizmov

Študijné materiály -  Literatúra

Zadania a projekty

 

 

Pružnosť a pevnosť

Pružnosť a pevnosť - Zadanie č.1

Metóda konečných prvkov

Pružnosť a pevnosť - Zadanie č.2

Mechatronika

Pružnosť a pevnosť - Zadanie č.3

Simulácie mechatronických systémov

 

Vrubové účinky v prevádzke strojov a konštrukcií

Mechatronika - Zadanie č.1

Únava materiálov

Mechatronika - Zadanie č.2

Modelovanie robotických mechanizmov

 

Študijné plány

Akreditované študijné plány študijného programu sú zostavené tak, aby ich absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie

štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia pre prvý stupeň štúdia. Študent externého štúdia absolvuje tie isté študijné jednotky ako študent

denného štúdia s tým, že v študijnom pláne sa rozložia na 4 roky. Štandardná záťaž študenta v dennej forme je 60 kreditov a v externej forme

štúdia 45 kreditov za akademický rok.

 

Charakteristika jednotiek študijného programu

V tab. sa nachádzajú akreditované študijné plány pre dennú formu štúdia. Pre externú formu majú rovnaký obsah, len sú rozložené na 4 roky.

Rozsah výučby je uvedený v hodinách za týždeň.

 

Zoznam použitých skratiek:

P - povinný predmet

PV - povinne voliteľný predmet

V - výberový predmet

Pr - prednášky

Cv - cvičenia

z - zápočet

kz - klasifikovaný zápočet

s - skúška

Prijímacie konanie

Informácia o prijímacom konaní pre uchádzačov o bakalárske štúdium na akademický rok 2015/2016

 

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania

alebo úplného stredného odborného vzdelania. Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2015/2016 otvára dennú formu bakalárskeho štúdia.  

·  Termín podania prihlášky: do 31. marca 2015

·  Poplatok za prijímacie konanie pre dennú formu štúdia:

          35 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky,

          50 € -  uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku.

·  Prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej škole

·  Zaslanie maturitného vysvedčenia: do 5. júna 2015

·  Uprednostňuje sa  elektronická forma prihlášky

 

·  Možno vyplniť tlačivo prihlášky, ktoré si zakúpite v predajniach ŠEVT-u, alebo si ho stiahnete tu 

·  Uchádzači o bakalárske štúdium v prihláške uvedú najviac dva študijné programy, ktoré chcú študovať 

 

Prihláška musí obsahovať:

·  životopis,

·  v prihláške vypísané známky z koncoročných vysvedčení

         (za 1. až 4. ročník, v prípade 5. ročného štúdia za 2. až 5. ročník), doložené overenými fotokópiami vysvedčení + maturitného vysvedčenia)

·  výpis z účtu / potvrdenie domácich platobných príkazov / - kópiu dokladu o zaplatení manipulačného poplatku.

 

Lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške

Nekompletné prihlášky budú vyradené z prijímacieho konania.

 

Správny poplatok je potrebné uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na účet STU. Pri platbe je bezpodmienečne nutné uviesť

Hodnotu variabilného symbolu v tvare, ktorý  vygeneroval informačný systém prihlášky. Prijatie Vašej platby si potom môžete skontrolovať

v evidencii e-prihlášok v sekcii: Zaplatené.

Názov predmetu

Typ

Pred.

Cv.

Abs.

Kred.

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

1. ročník, 1. semester

 

 

 

 

 

 

Matematika I

P

4

4

z,s

10

 

Programovanie

P

1

1

kz

5

 

Technická fyzika I

P

1

2

kz

3

 

Základy strojného inžinierstva

P

3

2

z,s

6

 

Technická chémia

P

2

0

z,s

4

 

Dejiny techniky

P

2

0

kz

2

 

Cudzí jazyk

V

0

2

z

1

Výber z angličtiny, francúzštiny, nemčiny, španielčiny

Telesná výchova

V

0

2

z

0

 

Spolu

 

13

9

 

30

 

Spolu Pr + Cv

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ročník, 2. semester

 

 

 

 

 

 

Matematika II

P

2

2

z,s

6

 

Technická fyzika II

P

3

2

z,s

8

 

Náuka o materiáli

P

2

2

z,s

6

 

Technická mechanika I

P

2

2

z,s

5

 

Inžinierska grafika

P

0

2

kz

2

 

Sociológia

P

2

0

kz

2

 

Cudzí jazyk

PV1

0

2

z

1

Výber z angličtiny, francúzštiny, nemčiny, španielčiny

Telesná výchova

PV2

0

2

z

0

Študent si zapíše 1 z PV2 predmetov

Telesná výchova pre zdravotne oslabených

PV2

1

1

z

0

Spolu

 

11

12

 

30

 

Spolu Pr + Cv

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník, 1. semester

 

 

 

 

 

 

Termodynamika

P

2

2

z,s

6

 

Pružnosť a pevnosť

P

3

2

z,s

6

 

Technická mechanika II

P

3

2

z,s

6

 

Technológia I

P

3

2

z,s

6

 

Konštrukčná geometria

PV1

2

2

z,s

5

Študent si zapíše 1 z PV1 predmetov

Základy štatistickej analýzy

PV1

2

2

z,s

5

Cudzí jazyk

PV2

0

2

z

1

Výber z angličtiny, francúzštiny, nemčiny, španielčiny

Telesná výchova

PV3

0

2

z

0

Študent si zapíše 1 z PV3 predmetov

Telesná výchova pre zdravotne oslabených

PV3

1

1

z

0

Spolu

 

13

12

 

30

 

Spolu Pr + Cv

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník, 2. semester

 

 

 

 

 

 

Numerická matematika

P

2

2

z,s

4

 

Konštruovanie I

P

2

2

z,s

5

 

Elektrotechnika a elektronika

P

2

2

z,s

5

 

Mechanika tekutín

P

2

2

z,s

5

 

Prenos tepla

P

2

1

z,s

5

 

Právo pre technikov

P

2

0

kz

2

 

Cudzí jazyk

PV1

0

2

z

1

Výber z angličtiny, francúzštiny, nemčiny, španielčiny

Telesná výchova

PV2

0

2

z

0

Študent si zapíše 1 z PV2 predmetov

Telesná výchova pre zdravotne oslabených

PV2

1

1

z

0

Výrobno-odborná prax

P

 

 

z

3

6 týždňov

Spolu

 

12

11

 

30

 

Spolu Pr + Cv

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ročník, 1. semester

 

 

 

 

 

 

Pevnostná optimalizácia konštrukcií

P

2

2

z,s

6

 

Mechatronika

P

3

1

z,s

7

 

Základy manažmentu

P

2

0

kz

2

 

Inteligentné mechanické systémy

P

2

2

z,s

6

 

Cax systémy v mechanike

P

0

3

kz

3

 

Automatizácia a meranie

PV1

2

2

z,s

5

Študent si zapíše 1 z PV1 predmetov

Dopravná technika

PV1

2

2

z,s

5

Energetické stroje a zariadenia

PV1

2

2

z,s

5

Matematika III

PV1

2

2

z,s

5

Nástroje a prípravky

PV1

2

2

z,s

5

Procesné strojníctvo

PV1

2

2

z,s

5

Výrobné stroje a zariadenia

PV1

2

2

z,s

5

Cudzí jazyk

PV2

0

2

kz

1

Výber z angličtiny, francúzštiny, nemčiny, španielčiny

Telesná výchova

PV3

0

2

z

0

Študent si zapíše 1 z PV3 predmetov

Telesná výchova pre zdravotne oslabených

PV3

1

1

z

0

Spolu

 

12

12

 

30

 

Spolu Pr + Cv

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ročník, 2. semester

 

 

 

 

 

 

Základy podnikovej ekonomiky

P

2

1

z,s

3

 

Bakalárska práca

P

0

6

kz

10

 

Informačné a riadiace systémy

PV1

2

1

z,s

4

Študent si zapíše 1 z PV1 predmetov

Základy dynamiky strojov

PV1

2

1

z,s

4

Teória mechanizmov

PV2

2

1

z,s

5

Študent si zapíše 1 z PV2 predmetov

Automatizácia a riadenie

PV2

2

1

z,s

5

Základy metódy konečných prvkov

PV3

2

2

z,s

4

Študent si zapíše 1 z PV3 predmetov

Mikroprocesorová .technika

PV3

2

2

z,s

4

Simulácia mechatronických systémov

PV4

1

2

z,s

3

Študent si zapíše 1 z PV4 predmetov

Zníženie dynamického zaťaženia

PV4

1

2

z,s

3

Meranie a skúšobníctvo

PV4

1

2

z,s

3

Cudzí jazyk

V

0

2

z

1

Výber z angličtiny, francúzštiny, nemčiny, 0španielčiny

Telesná výchova

V

0

2

z

0

 

Spolu

 

9

13

 

30

 

Spolu Pr + Cv

 

 

22

 

 

 

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika

Adresát:

Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Číslo účtu:

IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol
pri podaní:

a) - elektronickej prihlášky variabilný symbol generuje informačný systém prihlášky 
b) - papierového tlačiva ŠEVT je variabilný symbol 20152016

Konštantný symbol:

pre platbu prevodom: 0558

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

Bakalárske štúdium

 

Absolvent získa okrem základných poznatkov z matematickej analýzy, fyziky, technológií, materiálov a konštruovania aj hlbšie poznatky

z mechaniky tuhých a poddajných telies, mechatroniky a základov modelovania mechanických a mechatronických systémov.  Absolvent

bude schopný vykonať statickú, kinematickú, dynamickú a pevnostnú analýzu jednoduchých strojov a konštrukcií, ktorých dynamický model

zodpovedá lineárnej mechanickej sústave a riešiť jednoduché problémy z mechaniky tekutín a termodynamiky spojené s prevádzkou

strojov a konštrukcií. Absolvent je schopný riešiť problémy mechaniky a mechatroniky súvisiace s konštrukčným návrhom a prevádzkou

jednoduchých strojov a konštrukcií.

Inžinierske štúdium

 

Absolvent získa rozšírené poznatky z pevnostných problémov, kmitania, dynamiky strojov, aplikácií metódy konečných prvkov, materiálov,

experimentálnych metód, mechatroniky, modelovania, vibrodiagnostiky, hluku, atď. Absolvent je schopný vykonať statickú, kinematickú,

dynamickú, pevnostnú a životnostnú analýzu strojov a konštrukcií komplexne z hľadiska mechaniky, elektroniky a informatiky. Absolvent

je schopný navrhovať, konštruovať a projektovať uzly, stroje, strojné zariadenia a sústavy, ktoré sa vyznačujú vysokou funkčnou a manipula-

čnou presnosťou a určitým stupňom inteligencie.  Absolvent je schopný riešiť problémy mechaniky a mechatroniky súvisiace s konštrukčným

návrhom, vývojom, prevádzkou a diagnostikou strojov, konštrukcií a procesov.

Doktorandské štúdium

 

Absolvent získa hlboké poznatky z pevnostných problémov, kmitania, dynamiky strojov, aplikácií metódy konečných prvkov, materiálov,

experimentálnych metód a mechatroniky, Absolvent je schopný tvorivo rozvíjať vedné odbory Aplikovaná mechanika a Mechatronika

v oblasti materiálových modelov, únavy materiálu pri zložitom viacosovom namáhaní, potláčaní a riadení kmitania, vývoja teórie pruženia

a tlmenia v oblasti vertikálnej dynamiky vozidiel a biomechaniky. Absolvent je schopný začleniť sa do ktoréhokoľvek výskumného tímu

v zahraničí z uvedených odborov.