Laboratóriá
Blok textu:

Laboratórium vykonáva:

 

- cyklické a statické skúšky materiálov

- skúšky dielov dopravných prostriedkov

- skúšky pruženia

- torzné skúšky

- skúšky stavebných materiálov

- deštrukčné skúšky

- nedeštruktívne meranie deformácií

- meranie zrýchlení, rýchlostí a posunutí

- spracovanie dát

- vysokocyklová a nízkocyklová únava

- metalografická a fraktografická analýza

- simulácia prevádzkových zaťažení

ÚSTAV APLIKOVANEJ MECHANIKY A MECHATRONIKY STROJNÍCKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Laboratória ústavu disponujú jedinečnými elektrohydraulickými pulzátormi

Inova Edyz6 a MTS Bionix servohydraulic test system.  Tieto systémy umožňujú

simulovať reálnu prevádzku konštrukčných celkov v prostredí laboratória. Spoločne

s multikanálovými meracími  aparatúrami je tak možné získať cenné výsledky

pre vyriešenie rôznych prevádzkových problémov ako sú napríklad únavové lomy.

Prehľad vybavenia laboratórií na ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky

- päťkanálový elektrohydraulický pulzátor so štyrmi externými valcami a odpruženým roštom pre riadené prevádzkové skúšky konštrukcií

 - skúšobný rám pre cyklické a statické skúšky materiálov INOVA ZUZ 200

- hydraulický lis s maximálnou silou 1000kN

- dynamická meracia aparatúra od National Instruments s 56 tenzometrickými kanálmi, 12 akcelerometrickými kanálmi

- kamerový tvrdomer TIV - prenosný, optický tvrdomer a mikrotvrdomer  

- Photostress Plus System LF/Z-2, počítačový systém s reflexným polariskopom pre experimentálne meranie deformácií

- LabVIEW professional development system, výkonné vývojové prostredie pre programovanie priemyselných systémov a aplikácií

- 3D kamerový systém merania vibrácií a deformácií DANTEC, najmodernejší systém pre bezkontaktné meranie deformácií rýchlych dejov

- MTS 370 axiálne-torzný skúšobný systém pre experimentálne meranie statických a cyklických vlastností materiálov

- Termokamera FLIR  s rozlíšením 0,1 °C pre experimentálne meranie teplotných polí

- Metalografický mikroskop  Keyence VHX - 6000 a Carl Zeiss, analýza štruktúry kovových materiálov

- softvér ANSYS, výkonný výpočtový nástroj pre simuláciu multifyzikálnych dejov (mechanika, prúdenie tekutín, teplotné deje...)

Mikroštruktúra materiálu potrubia:

vľavo hore - makroskopia zvaru

vpravo hore - mikroštruktúra základného materiálu

vľavo dole - mikoštruktúra TO oblasti

vpravo dole - mikroštruktúra koreňa zvaru

 unikátny digitálny mikroskop

Keyence  VHX - 6000 v plnej výbave

Pracovisko disponuje najmodernejšími technológiami z oblasti termografie, ktoré sú využívané v pedagogickom procese ako aj

v priemyselných  aplikáciách a výskume. Študenti sa učia základy práce s  termovíziou počas práce na diplomových projektoch.

Po ukončení štúdia vedia nadobudnuté vedomosti a zručnosti ihneď aplikovať bez dodatočných a finančne nákladných školení.

Vybavenie a laboratóriá ÚAMM

Pracovisko zabezpečuje materiálové analýzy na hodnotenie únavovej životnosti konštrukcií, prevádzkové skúšky vzoriek a častí konštrukcií,

merania a analýzy zaťažení konštrukcií v prevádzke. Prístrojové vybavenie: elektrohydraulický pulzátor EDYZ 6 s príslušenstvom, multi-kanálová

tenzometrická aparatúra National Instruments  na dynamické meranie v prevádzke, optický mikrotvrdomer TIV, vysokorýchlostné bezkontaktné

meranie deformácií DANTEC, meranie teplotných polí termovíziou FLIR, Bezkontaktné meranie deformácii metódou Fotostress.

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

Tenzometrické merania v laboratórnych podmienkach aj v reálnej prevádzke

- merania a analýzy zaťažení konštrukcií v prevádzke

Deštrukčné skúšky tlakových zariadení a metalografické analýzy

Učebne a ďalšie prístrojové vybavenie ústavu pre výučbu nových progresívnych technológií

Študenti prejdú počas štúdia na aplikovanej mechanike a mechatronike viacerými účelovými priestormi a špecifickými laboratóriami.

Prístrojové vybavenie pre bezkontaktné vysokorýchlostné meranie  deformácií  - DANTEC.   Náš ústav je prvé pracovisko

na Slovensku, ktoré disponuje takýmto excelentným vybavením. Laboratórium je zaradené medzi excelentné laboratória STU.